გვალვასაც დავძლევთ

გვალვასაც დავძლევთ

ავტორი: გიორგობიანი ვ.
კაშხიანი ს.
კუპრაშვილი შ.
თარიღი: 1950
აღწერა: პლაკატზე არის სამი მხატვრის ფსევდონიმი “სამნი”

Date:
ზევით