მაღლა ავწიოთ სოციალისტური შეჯიბრების დროშა

მაღლა ავწიოთ სოციალისტური შეჯიბრების დროშა

ავტორი: კუპრაშვილი შ.
კაშხიანი ს.
გიორგობიანი ვ.
თარიღი: 1950

Date:
ზევით