მეტი თუჯი სამშობლოს!

მეტი თუჯი სამშობლოს!

ავტორი: გიორგობიანი ვ.
კუპრაშვილი შ.
კაშხიანი ს.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით