ტრამვაისათვის უკნიდან შემოვლა არ შეიძლება!

ტრამვაისათვის უკნიდან შემოვლა არ შეიძლება!

ავტორი: ვარვარიძე ო.
თარიღი: 1971

Date:
ზევით